Import do USA

Informacje dla importerów europejskiej wołowiny i wieprzowiny oraz ich przetworów w USA1

Na mocy przepisów prawa Stanów Zjednoczonych2 zawartych w Federalnej Ustawie o Żywności, Lekach i Kosmetykach (FD&C - Federal Food, Drug and Cosmetic Act), importerzy żywności, w tym mięsa czerwonego i jego produktów, przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu na rynek Stanów Zjednoczonych są odpowiedzialni za zapewnienie, że produkty te są bezpieczne, wolne od zanieczyszczeń oraz oznakowane zgodnie z wymogami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych.

Od maja 2017 r., na mocy ustawy dot. Modernizacji Bezpieczeństwa Żywności (FSMA - Food Safety Modernisation Act), Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) wprowadziła dla importerów mięsa i jego produktów nie podlegających przepisom Federalnej Ustawy Kontroli Mięsa (FMIA – Federal Meat Inspection Act), obowiązkowe Programy Weryfikacji Zagranicznych Dostawców (FSVP – Foreign Supplier Verification Programs). Dotyczy to produktów zawierających poniżej 3% surowego mięsa lub poniżej 2% mięsa poddanego obróbce termicznej lub też zawierających poniżej 30% tłuszczu, łoju lub ekstraktu mięsnego. Na podstawie tych programów importerzy zostali zobowiązani do przeprowadzenia szeregu działań opartych na analizie ryzyka w celu weryfikacji, czy żywność importowana do USA spełnia amerykańskie wymogi dotyczące bezpieczeństwa.

Ponadto na mocy ustawy FSMA ustanowiony został Dobrowolny Program Kwalifikacji Importerów (VQIP - Voluntary Qualified Importer Program), prowadzony przez FDA. Importerzy którzy przystąpią do programu są zobowiązani do zapewnienia wysokiego poziomu kontroli bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw poprzez certyfikację podmiotów produkujących mięso czerwone i jego produkty podlegające eksportowi do USA. Dzięki temu importerzy zyskują możliwość, by importowane przez nich towary podlegały przyspieszonym procedurom importowym.

1 https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/international-affairs/importing-products/import-checklist
2 Informacje pochodzą ze strony internetowej FDA: www.fda.gov

Wcześniejsze powiadamianie o importowanych partiach towaru

Ustawa o Zapobieganiu Bioterroryzmowi z 2002 r. wymaga, aby importerzy zawiadamiali wcześniej FDA o każdej przywożonej partii produktów żywnościowych. Notyfikacja może odbywać się poprzez system elektroniczny prowadzony przez Biuro Celne i Ochrony Granic (CBP – Customs and Border Protection), tj. ABI/ACS (maksymalnie na 30 dni przed przybyciem przesyłki) lub przez specjalnie dedykowany interfejs dostępny pod adresem:

https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/ucm2006836.htm

W przypadku powiadamiania za pomocą ww. interfejsu, może być ono dokonane najwcześniej 15 dni przed przybyciem przesyłki.

Dostarczenie do miejsca odprawy celnej3

Podczas zgłoszenia transportu mięsa lub jego produktów do przywozu na terytorium Stanów Zjednoczonych, transport ten musi zostać zgłoszony przez importera do Biura Celnego i Ochrony Granic (CBP) w miejscu odprawy celnej poprzez złożenie „powiadomienia o przywozie” oraz zapewnienie składu celnego. Po przebyciu kontroli celnej, towar podlega kontroli przez FSIS. Jednakże aby FSIS dokonało kontroli, importer jest zobligowany do złożenia stosownej aplikacji do FSIS w formie papierowej lub poprzez specjalny system elektroniczny, będący częścią Systemu Informacji o Zdrowiu Publicznym (PHIS). Aplikacja powinna zostać przekazana z możliwie jak największym wyprzedzeniem.

Kontrola FSIS odbywa się w jednej z oficjalnych placówek kontroli importu wskazanej przez importera w aplikacji. Kontrola polega na ocenie wizualnej, ocenie stosownej dokumentacji towarzyszącej przesyłce oraz w ewentualnie pobraniu próbek do badań laboratoryjnych w zależności od typu kontroli, któremu podlega przesyłka.

3 Źródło: www.cbp.gov

Oznakowanie produktów w sprzedaży detalicznej

Przepisy amerykańskie wymagają, aby opakowania i pojemniki detaliczne zawierające produkty żywnościowe sprzedawane w ramach obrotu międzystanowego w Stanach Zjednoczonych miały etykiety w języku angielskim (w Portoryko dopuszczalny jest język hiszpański) zawierające następujące informacje: określenie produktu, nazwa i adres lub numer telefonu firmy (może to być producent lub dystrybutor, zagraniczny lub krajowy), spis składników w porządku malejącym lub według ich największej zawartości w produkcie, wagę netto podaną zarówno w miarach angielskich jak i w systemie metrycznym, alergeny oraz w większości przypadków również informacje na temat wartości odżywczej. Informacje takie muszą być przedstawione, gdyż gwarantuje to, że będą one dostępne dla konsumentów w ramach nabywania i użytkowania tych produktów w normalnym trybie. Mniejsi producenci mogą zostać zwolnieni z obowiązku podawania na etykiecie informacji na temat wartości odżywczej. Produkty importowane muszą zawierać na etykiecie informację dotyczącą kraju pochodzenia produktu.

Niezależnie od powyższych wskazówek, importerzy powinni być w stałym kontakcie z CBP oraz FSIS lub też odwiedzać strony internetowe tych organów amerykańskiej administracji w celu sprawdzenia ewentualnych aktualizacji i dowiedzenia się szczegółów w zakresie importu mięsa czerwonego i jego produktów z Unii Europejskiej.

prosiak - import mięsa do USA