Import do USA

Informacje dla importerów europejskiej wołowiny i wieprzowiny oraz ich przetworów w USA[1]

Na mocy przepisów prawa Stanów Zjednoczonych[2] zawartych w Federalnej Ustawie o Żywności, Lekach i Kosmetykach (FD&C - Federal Food, Drug and Cosmetic Act), importerzy żywności, w tym mięsa czerwonego i jego produktów, przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu na rynek Stanów Zjednoczonych są odpowiedzialni za zapewnienie, że produkty te są bezpieczne, wolne od zanieczyszczeń oraz oznakowane zgodnie z wymogami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych.

Od maja 2017 r., na mocy ustawy dot. Modernizacji Bezpieczeństwa Żywności (FSMA - Food Safety Modernisation Act), Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) wprowadziła dla importerów mięsa i jego produktów nie podlegających przepisom Federalnej Ustawy Kontroli Mięsa (FMIA – Federal Meat Inspection Act), obowiązkowe Programy Weryfikacji Zagranicznych Dostawców (FSVP – Foreign Supplier Verification Programs). Dotyczy to produktów zawierających poniżej 3% surowego mięsa lub poniżej 2% mięsa poddanego obróbce termicznej lub też zawierających poniżej 30% tłuszczu, łoju lub ekstraktu mięsnego. Na podstawie tych programów importerzy zostali zobowiązani do przeprowadzenia szeregu działań opartych na analizie ryzyka w celu weryfikacji, czy żywność importowana do USA spełnia amerykańskie wymogi dotyczące bezpieczeństwa.

Ponadto na mocy ustawy FSMA ustanowiony został Dobrowolny Program Kwalifikacji Importerów (VQIP - Voluntary Qualified Importer Program), prowadzony przez FDA. Importerzy którzy przystąpią do programu są zobowiązani do zapewnienia wysokiego poziomu kontroli bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw poprzez certyfikację podmiotów produkujących mięso czerwone i jego produkty podlegające eksportowi do USA. Dzięki temu importerzy zyskują możliwość, by importowane przez nich towary podlegały przyspieszonym procedurom importowym.

[1] https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/international-affairs/importing-products/import-checklist
[2] Informacje pochodzą ze strony internetowej FDA: www.fda.gov

Wcześniejsze powiadamianie o importowanych partiach towaru

Ustawa o Zapobieganiu Bioterroryzmowi z 2002 r. wymaga, aby importerzy zawiadamiali wcześniej FDA o każdej przywożonej partii produktów żywnościowych. Notyfikacja może odbywać się poprzez system elektroniczny prowadzony przez Biuro Celne i Ochrony Granic (CBP – Customs and Border Protection), tj. ABI/ACS (maksymalnie na 30 dni przed przybyciem przesyłki) lub przez specjalnie dedykowany interfejs dostępny pod adresem:

https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/ucm2006836.htm

W przypadku powiadamiania za pomocą ww. interfejsu, może być ono dokonane najwcześniej 15 dni przed przybyciem przesyłki.

Dostarczenie do miejsca odprawy celnej[3]

Podczas zgłoszenia transportu mięsa lub jego produktów do przywozu na terytorium Stanów Zjednoczonych, transport ten musi zostać zgłoszony przez importera do Biura Celnego i Ochrony Granic (CBP) w miejscu odprawy celnej poprzez złożenie „powiadomienia o przywozie” oraz zapewnienie składu celnego. Po przebyciu kontroli celnej, towar podlega kontroli przez FSIS. Jednakże aby FSIS dokonało kontroli, importer jest zobligowany do złożenia stosownej aplikacji do FSIS w formie papierowej lub poprzez specjalny system elektroniczny, będący częścią Systemu Informacji o Zdrowiu Publicznym (PHIS). Aplikacja powinna zostać przekazana z możliwie jak największym wyprzedzeniem.

Kontrola FSIS odbywa się w jednej z oficjalnych placówek kontroli importu wskazanej przez importera w aplikacji. Kontrola polega na ocenie wizualnej, ocenie stosownej dokumentacji towarzyszącej przesyłce oraz w ewentualnie pobraniu próbek do badań laboratoryjnych w zależności od typu kontroli, któremu podlega przesyłka.

[3] Źródło: www.cbp.gov

Oznakowanie produktów w sprzedaży detalicznej

Przepisy amerykańskie wymagają, aby opakowania i pojemniki detaliczne zawierające produkty żywnościowe sprzedawane w ramach obrotu międzystanowego w Stanach Zjednoczonych miały etykiety w języku angielskim (w Portoryko dopuszczalny jest język hiszpański) zawierające następujące informacje: określenie produktu, nazwa i adres lub numer telefonu firmy (może to być producent lub dystrybutor, zagraniczny lub krajowy), spis składników w porządku malejącym lub według ich największej zawartości w produkcie, wagę netto podaną zarówno w miarach angielskich jak i w systemie metrycznym, alergeny oraz w większości przypadków również informacje na temat wartości odżywczej. Informacje takie muszą być przedstawione, gdyż gwarantuje to, że będą one dostępne dla konsumentów w ramach nabywania i użytkowania tych produktów w normalnym trybie. Mniejsi producenci mogą zostać zwolnieni z obowiązku podawania na etykiecie informacji na temat wartości odżywczej. Produkty importowane muszą zawierać na etykiecie informację dotyczącą kraju pochodzenia produktu.

Niezależnie od powyższych wskazówek, importerzy powinni być w stałym kontakcie z CBP oraz FSIS lub też odwiedzać strony internetowe tych organów amerykańskiej administracji w celu sprawdzenia ewentualnych aktualizacji i dowiedzenia się szczegółów w zakresie importu mięsa czerwonego i jego produktów z Unii Europejskiej.

prosiak - import mięsa do USA