Eksport do USA

Warunki eksportu mięsa wieprzowego i wołowego z UE do USA

Organami odpowiedzialnymi za kwestie dotyczące importu żywności, w tym mięsa, na rynek USA są: FDA (U.S. Food & Drug Administration) oraz FSIS (Food Safety and Inspection Service), będący jednostką organizacyjną Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA – United States Department of Agriculture).

Zasady dotyczące produkcji, nadzoru nad produkcją oraz eksportu żywności do USA zostały ujęte w szeregu aktów prawnych, w tym w Federalnej Ustawie ds. Kontroli Mięsa (Federal Meat Inspection Act – MIA), Ustawie dot. Modernizacji Bezpieczeństwa Żywności (Food Safety Modernization Act), a także w odpowiednich Dyrektywach FSIS i Kodeksach Przepisów Federalnych (CFR).

Poniżej znajduje się link do strony internetowej FSIS, gdzie można szczegółowo zapoznać się ze stosownymi przepisami:

https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/regulations

bydło domowe, krowy - eksport

Przed rozpoczęciem eksportu[1]

Eksport do USA mięsa oraz jego produktów możliwy jest jedynie z krajów, których system nadzoru nad bezpieczeństwem produkowanej żywności został uznany za równoważny z systemem amerykańskim oraz wyłącznie z zakładów zatwierdzonych przez właściwe służby weterynaryjne i wymienionych na liście specyficznej.

Równoważność danego kraju jest określana przez FSIS na podstawie 6-etapowej procedury, której dwa najważniejsze elementy to ocena obszernej dokumentacji przekazanej przez władze centralne (CCA) aplikującego państwa (tzw. SRT-Self Reporting Tool) oraz następnie wizyta na miejscu w celu weryfikacji informacji zawartych we wniosku.

Po oficjalnym uznaniu równoważności stosowanych procedur w danym kraju, FSIS polega na działaniach kontrolnych prowadzonych przez CCA w tymże państwie. W związku z tym zakład zainteresowany nabyciem uprawień eksportowych na rynek USA składa stosowny wniosek do CCA. Następnie CCA po przeprowadzeniu stosownej weryfikacji, przekazuje do FSIS oficjalne poświadczenie, że dany podmiot spełnia wymagania amerykańskie. Dodatkowo, FSIS przed lub już po zatwierdzeniu zakładu, może przeprowadzić dodatkową kontrolę na miejscu w celu upewnienia się, że system nadzoru nad bezpieczeństwem żywności pozostaje równoważny również na poziomie danego podmiotu.

https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/international-affairs/importing-products/eligible-countries-products-foreign-establishments/eligible-foreign-establishments

[1] Źródło: strona internetowa FSIS: www.fsis.usda.gov

Listy zakładów posiadających uprawnienia do eksportu na rynek USA są dostępne na stronach internetowych właściwych władz weterynaryjnych państw członkowskich UE oraz na stronie FSIS pod następującym linkiem:

https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/internation-al-affairs/importing-products/eligible-countries-products-foreign-establishments/eligible-foreign-establishments

Wymóg dodatkowej rejestracji przedsiębiorstw[2]

Ustawa o Zabezpieczeniu Zdrowia Publicznego oraz Zapobieganiu i Reagowaniu na Bioterroryzm (Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act) z 2002 r. wymaga, aby zakłady produkujące, przechowujące lub w inny sposób związane z żywnością przeznaczoną do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych były zarejestrowane w FDA. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się za pośrednictwem poczty, faxu lub poprzez system elektroniczny. Informacje i wskazówki na temat sposobu zarejestrowania zakładu można uzyskać na stronie internetowej FDA poświęconej temu tematowi pod następującym adresem:

https://www.access.fda.gov/

Rejestracja jest ważna przez dwa lata. Należy zauważyć, że dla każdego rejestrowanego zakładu zagranicznego należy podać przedstawiciela posiadającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych.

[2] Informacje pochodzą ze strony internetowej FDA: www.fda.gov

prosię - eksport mięsa wieprzowego do USA

Ogólne zasady dla przedsiębiorstw produkujących żywność:

Amerykańskie prawo żywnościowe wymaga, aby produkty żywnościowe przywożone do i sprzedawane w Stanach Zjednoczonych nie przenosiły ani nie zawierały żadnych trujących ani szkodliwych substancji, które mogą sprawić, że będą one szkodliwe dla zdrowia, ani żeby w całości lub w części nie składały się z zanieczyszczonych, zgniłych lub rozkładających się substancji, ani żeby w jakikolwiek inny sposób nie nadawały się do spożycia.

Producenci nie muszą przedstawiać FDA jakichkolwiek wyników badań jako warunku produkcji, wprowadzania na rynek oraz dystrybucji produktów żywnościowych, a FDA nie przyjmuje również do badania żadnych próbek produktów żywnościowych od producentów, importerów i dystrybutorów.

Zakłady mięsne powinny mieć wdrożone procedury operacyjne dotyczące standardów sanitarnych (tzw. SSOP) zgodnie z wymogami zawartymi w Tytule 9 Kodeksu Przepisów Federalnych (CFR).
Ponadto zakłady eksportujące powinny stosować aktualne, stosowane w Stanach Zjednoczonych Dobre Praktyki Wytwarzania (GMPs – Good Manufacturing Practices) dotyczące produktów żywnościowych. Praktyki te określają podstawowe czynniki, które producenci i dystrybutorzy powinni wziąć pod uwagę, aby zapewnić czystość i bezpieczeństwo żywności podczas jej produkcji, przetwarzania, pakowania oraz przechowywania. Dobre Praktyki Wytwarzania znajdują się w części 110 tytułu 21 CFR.

FDA reguluje kwestię dodatków stosowanych w produktach żywnościowych. Nowe dodatki do żywności muszą być zatwierdzone lub poddane kontroli przez FDA przed ich wprowadzeniem na rynek. FDA reguluje też kwestię materiałów do pakowania żywności i substancji do kontaktu z żywnością. Materiały opakowaniowe muszą być bezpieczne w użyciu oraz nie mogą przenosić substancji szkodliwych lub nieświeżych smaków i zapachów na pakowany produkt.
Wykaz dodatków do żywności zatwierdzonych przez FDA jest zawarty w wykazie dostępnym pod poniższym linkiem:

https://www.fda.gov/food/ingredientspackaginglabeling/foodadditivesingredients/ucm091048.htm

Pojemniki masowe na produkty żywnościowe przywożone do Stanów Zjednoczonych powinny posiadać następujące informacje w języku angielskim na zewnętrznej stronie pojemnika: określenie produktu, nazwa i adres lub numer telefonu firmy (może to być producent, dystrybutor, importer, agent prowadzący import lub komisant), waga netto podana w miarach angielskich (funty/uncje), wykaz składników zawartych w produkcie oraz kraj pochodzenia produktu. Etykiety podlegają zatwierdzeniu przez FSIS.
W przypadku żywności określanej jako „puszkowane produkty żywnościowe o niskiej zawartości kwasów” (LACF – low acid canned foods) lub „zakwaszane produkty żywnościowe” (AF – acidified foods) – podlega ona specjalnym wymogom, a zakłady eksportujące tego rodzaju produkty, dodatkowej rejestracji w FDA.

Świadectwa zdrowia w USA

Każdej eksportowanej na terytorium USA przesyłce musi towarzyszyć urzędowe świadectwo zdrowia. Dokument jest wystawiany przed właściwe władze kraju eksportującego, a jego wzór jest dostępny na stronach internetowych tych władz.

Specyficzną dla świadectwa na USA informacją, na jaką należy zwrócić uwagę przy jego wypełnianiu, jest kategoryzacja produktów. Zawiera ona trzy poziomy opisu produktu wymaganego przez FSIS: kategorię procesu, kategorię produktu oraz grupę produktu. Szczegółowe wytyczne FSIS dotyczące prawidłowej kategoryzacji zostały zawarte poniżej:

https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/abbf595d-7fc7-4170-b7be-37f812882388/Product-Categorization.pdf?MOD=AJPERES

Wymogi specyficzne dotyczące eksportu wieprzowiny oraz wołowiny

Władze weterynaryjne USA zwracają uwagę na następujące choroby zwierząt podczas importu mięsa i jego produktów: księgosusz, pryszczyca (FMD), choroba pęcherzykowa świń (SVD), afrykański pomór świń (ASF), klasyczny pomór świń (CSF)1.

USA, jako członek Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt (OIE) respektuje zasady regionalizacji w przypadku wystąpienia określonych chorób zakaźnych zwierząt, w tym FMD, SVD, ASF i CSF2.

W przypadku produktów zawierających surową wołowinę producenci muszą mieć wdrożone procedury badania w kierunku pałeczek E.coli O157H7.
Z kolei w przypadku zakładów produkujących żywność gotową do spożycia (Ready-To-Eat – RTE), konieczne jest wdrożenie odpowiedniej metodyki badań w kierunku bakterii Listeria monocytogenes.

Mięso wywożone do USA podlega opłatom celnym. Aktualna wysokość ceł jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej:

Wieprzowina:
http://madb.europa.eu/madb/atDutyOverviewPubli.htm?countries=US&hscode=0203
Wołowina:
http://madb.europa.eu/madb/atDutyOverviewPubli.htm?countries=US&hscode=0202