Eksport do Kanady

Warunki eksportu mięsa wieprzowego i wołowego z UE do Kanady

Wymogi dotyczące importu mięsa do Kanady zostały ujęte w: Ustawie o kontroli mięsa (Meat Inspection Act – MIA) oraz w Rozporządzeniach dot. Kontroli Mięsa (Meat Inspection Regulations – MIR).

W praktyce wywóz mięsa i produktów mięsnych do Kanady odbywa się na podstawie Federalnego Programu Kontroli Importu Mięsa, za wdrażanie którego odpowiedzialna jest Kanadyjska Agencja Kontroli Żywności (Canadian Food Inspection Agency - CFIA). Agencja ta przygotowała również Podręcznik Procedur dot. Higieny Mięsa (Meat Hygiene Manual of Procedur), skierowany dla wszystkich interesariuszy działających w ramach kanadyjskiego programu higieny mięsa.
W ramach tego podręcznika został przygotowany osobny rozdział (X), dotyczący importu. Natomiast podmioty prowadzące eksport mięsa na rynek Kanady powinny stosować się do wszystkich wymogów zawartych w Podręczniku oraz w stosownej legislacji. Poniżej zawarty jest link do podręcznika:

http://www.inspection.gc.ca/food/meat-and-poultry-products/manual-of-procedures/eng/1300125426052/1300125482318

mięso - eksport

Przed rozpoczęciem eksportu

Eksport do Kanady mięsa oraz jego produktów możliwy jest jedynie z krajów, których system nadzoru nad bezpieczeństwem produkowanej żywności został uznany przez CFIA za równoważny z systemem kanadyjskim oraz wyłącznie z zakładów zatwierdzonych przez właściwe służby weterynaryjne i wymienionych na liście specyficznej.

System Kontroli Importowej CFIA dotyczący produktów mięsnych oraz mięsa obejmuje następujące elementy kontrolne[1]:

Określenie równoważności systemów kontroli mięsa w krajach eksportujących, zatwierdzenia zakładów produkcyjnych, rejestracje produktów i świadectwa dla produktów wydawane przez odpowiednie władze tych krajów w celu eksportu do Kanady.
Poniższy link zawiera informacje na temat aktualnego statusu państw członkowskich UE w zakresie uznania równoważności systemów oraz możliwości eksportowych m.in. wołowiny oraz wieprzowiny:

http://inspection.gc.ca/food/meat-and-poultry-products/manual-of-procedures/chapter-10/annex-a/european-union/approval-status/eng/1417195443158/1417195835515

Zakład, który chciałby eksportować mięso oraz jego produkty na rynek Kanady, składa odpowiednią deklarację do właściwych władz weterynaryjnych (Foreign Competent Authority – FCA). Następnie wniosek jest przekazywany do CFIA, który z reguły rozpatruje go w ciągu 2 dni roboczych. Jednakże rozpoczęcie eksportu możliwe jest dopiero po oficjalnym umieszczeniu danego podmiotu na liście zakładów uprawnionych do eksportu na rynek Kanady, prowadzonej przez CFIA (link do strony: http://inspection.gc.ca/active/netapp/meatforeign-viandeetranger/forliste.aspx ).

Ponadto CFIA przekazuje odpowiednią informację zwrotną do FCA.

[1] Informacje pochodzą ze strony internetowej CFIA: www.inspection.gc.ca

Przed przystąpieniem zakładu do eksportu towaru do Kanady na wstępie koniecznym jest dokonanie rejestracji etykiety i receptury danego produktu obejmującej jego składniki, proporcje oraz sposób wytworzenia. Etykiety i receptury produktów podlegają rejestracji odpowiedniego biura CFIA (the CFIA Label and Recipe Registration Unit). Zarejestrowane etykiety oraz „receptura” są ważne przez 10 lat. Wymagania dotyczące etykietowania i opakowań zostały określone w rozdziale 7 Podręcznika Procedur dot. Higieny Mięsa.

Każdej eksportowanej na terytorium Kanady przesyłce musi towarzyszyć urzędowe świadectwo kontroli mięsa (Official Meat Inspection Certificate – OMIC). Dokument jest wystawiany przed właściwe władze kraju eksportującego, a jego wzór jest dostępny w unijnym systemie TRACES (Trade Control and Expert System).

Kolejne punkty Systemu Kontroli Importowej CFIA, tj: punkt kontroli wjazdowej, śledzenie wysyłki i dane telemetryczne oraz program kontroli importu są zawarte w rozdziale Dla Importerów.

Wymogi specyficzne dotyczące eksportu
wieprzowiny oraz wołowiny

Władze weterynaryjne Kanady zwracają uwagę na następujące choroby zwierząt podczas importu mięsa i jego produktów do Kanady:
- świnie: pryszczyca (FMD), choroba pęcherzykowa świń (SVD), afrykański pomór świń (ASF), klasyczny pomór świń (CSF)
- bydło: pryszczyca (FMD), gąbczasta encefalopatia bydła (BSE).

Kanada, jako członek Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt (OIE)[2] respektuje zasady regionalizacji w przypadku wystąpienia określonych chorób zakaźnych zwierząt, w tym FMD, SVD, ASF i CSF[3].

W przypadku wołowiny przeznaczonej do przygotowania surowego mięsa mielonego do świadectwa zdrowia musi być ponadto dołączone poświadczenie o badaniu w kierunku pałeczek E.coli O157H7 z wynikiem ujemnym, w akredytowanym laboratorium, zgodnie z procedurami wskazanymi przez CFIA.

Szczegółowe informacje na temat wymagań eksportowych na rynek kanadyjski znajdują się
na stronie internetowej CFIA pod linkami:

http://www.inspection.gc.ca/food/meat-and-poultry-products/manual-of-procedures/chapter-10/eng/1336189502007/1336258079585

http://www.inspection.gc.ca/food/meat-and-poultry-products/manual-of-procedures/chapter-10/annex-a/european-union/eng/1336803459318/1336803636873

W związku z podpisaniem kompleksowej umowy gospodarczo – handlowej, czyli CETA pomiędzy UE a Kanadą – cła na mięso zarówno wieprzowe jak i wołowinę zostały zniesione.

[2] Źródło: www.oie.int
[3] http://www.inspection.gc.ca/food/meat-and-poultry-products/manual-of-procedures/chapter-10/annex-a/european-union/eng/1336803459318/1336803636873