Handel

O eksporcie z UE ogólnie

Eksport produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym mięsa czerwonego, z krajów Unii Europejskiej jest możliwy na podstawie:

 • umów zawartych pomiędzy Komisją Europejską, która negocjuje w imieniu wszystkich państw UE z poszczególnymi państwami trzecimi;
 • umów dwustronnych zawieranych między poszczególnymi krajami UE, a danym państwem trzecim – w tym przypadku zasady eksportu oraz wzory świadectw są ustalane indywidualnie pomiędzy władzami weterynaryjnymi obu krajów.

Ogólne wymogi dla producentów i eksporterów mięsa czerwonego do USA i Kanady[1]:

 • zakład produkcyjny jest dopuszczony do produkcji i lokowania swoich produktów na rynku UE, posiada weterynaryjny numer identyfikacyjny oraz podlega regularnym kontrolom weterynaryjnym
 • zakład znajduje się na obszarze nie podlegającym żadnym ograniczeniom związanym z występowaniem określonych chorób zakaźnych bydła lub świń
 • zakład posiada uprawnienia do eksportu swoich produktów na rynek Kanady lub USA nadane przez właściwe władze kraju importującego
 • mięso pochodzi ze zdrowych zwierząt, które zostały poddane badaniu przedubojowemu oraz poubojowemu z wynikiem pozytywnym
 • mięso czerwone i jego przetwory spełniają wymogi zawarte w przepisach kanadyjskich i amerykańskich
 • oznakowanie/etykiety eksportowanych produktów spełniają wymogi kraju importującego
 • każda przesyłka jest zaopatrzona w weterynaryjne świadectwo zdrowia potwierdzające, że mięso lub jego produkty zostały zbadane zgodnie z odpowiednimi procedurami, nie są skażone, nie przenoszą żadnych chorób zakaźnych i są uznane za zgodne z aktualnymi przepisami weterynaryjnymi kraju importującego; świadectwo zdrowia jest wydawane przez właściwego urzędowego lekarza weterynarii
 • eksport mięsa czerwonego i jego produktów z krajów UE do Kanady i USA może podlegać stosownym opłatom celnym, których wysokość może ulegać zmianie, w związku z tym konieczne jest bieżące monitorowanie, np. na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej eksportowi: madb.europa.eu w zakładce Tariffs and Rules of Origin (strona wyłącznie w języku angielskim)
 • produkty eksportowane z krajów UE podlegają na granicy szczegółowym kontrolom przez służby celne i graniczną inspekcję weterynaryjną; zakres kontroli jest określony stosownym prawem kraju importującego.

[1] https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/415278f6-9c67-4641-bf92-8aafb90e2ac0/Guidance-for-Importing-Meat-Poultry-Egg-Products-into-US.pdf (USA)
http://www.inspection.gc.ca/food/meat-and-poultry-products/eng/1300124955992/1300125034322 (Canada)

Ogólne wymogi dla importerów z USA i Kanady w zakresie importu europejskiego mięsa wołowego, wieprzowiny i ich przetworów[2]

Import mięsa wieprzowego i wołowego z krajów Unii Europejskiej opiera się na porozumieniach handlowych, zawartych pomiędzy Wspólnotą, a poszczególnymi krajami trzecimi. Umowy respektują zarówno przepisy unijne, jak i szereg wymagań obowiązujących w odpowiednich krajach trzecich. Do instytucji odpowiedzialnych za opracowanie zasad i wymagań należą między innymi: na poziomie unijnym - Komisja Europejska, na poziomach poszczególnych krajów Unii Europejskiej - służby weterynaryjne, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Handlu, czy Ministerstwa Współpracy Międzynarodowej. Porozumienia te stanowią w dużej mierze zbiór zasad wspólnych dla obszarów współpracy z krajami Unii Europejskiej, uwzględniając w swoich założeniach jednak specyfikę i akty prawne poszczególnych państw, z którymi te umowy są zawierane.

W przypadku importu żywności z danego państwa członkowskiego należy sprawdzić na stronach internetowych władz weterynaryjnych tego kraju, czy w przypadku określonego produktu jego zasady nie są regulowane porozumieniami zawieranymi dwustronnie pomiędzy władzami kraju importera a władzami kraju eksportera.

[2] https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/international-affairs/importing-products (USA) http://www.inspection.gc.ca/food/meat-and-poultry-products/imports/eng/1339258679864/1339258811636 (Canada)

Import do Kanady

Czytaj więcej

Import do USA

Czytaj więcej

Eksport do USA

Czytaj więcej

Eksport do Kanady

Czytaj więcej