Aktualności

Unijna polityka ochrony środowiska w produkcji mięsa

Unijna polityka ochrony środowiska w produkcji mięsa

W krajach Unii Europejskiej obowiązują znacznie bardziej restrykcyjne normy w zakresie produkcji mięsa niż w innych częściach świata[1]. Dotyczy to zwłaszcza etapu chowu zwierząt. Zrównoważone rolnictwo i zmiany klimatyczne są dziś gorącymi tematami na starym kontynencie. Europejska opinia publiczna skłania rządzących do prowadzenia polityki rolnej uwzględniającej działania związane
z ochroną środowiska.

Ochrona środowiska w odniesieniu do produkcji mięsa przejawia się na dwa sposoby: po pierwsze, przez wdrażanie nowych technologii i sposobów produkcji, po drugie, poprzez wprowadzanie odpowiedniej, wspólnej legislacji obowiązującej hodowców i producentów. Środowisko w Unii jest chronione już na poziomie mikrobiologicznym – zakaz stosowania antybiotyków w paszy znacznie ogranicza ewolucję bakterii wywołujących choroby[2], co przekłada się między innymi na wiodącą rolę krajów UE w redukcji wykorzystania antybiotyków[3]. Bardzo ważny jest też zakaz stosowania hormonów wzrostu u zwierząt gospodarskich hodowanych w krajach Wspólnoty.

Unia Europejska podejmuje skuteczne działania w kwestii redukcji gazów cieplarnianych oraz ograniczenia skutków zmian klimatycznych generowanych przez rolnictwo, między innymi dzięki produkcji biogazu – między 2009 a 2017 r. na terenie Unii wybudowano ponad 11,2 tys. nowych biogazowni. Biogazownie, ograniczają emisję gazów rolniczych, zamieniając je w tzw. zielony gaz, czyli biometan wykorzystywany do produkcji energii i ciepła. Wzrasta również liczba producentów świń i wieprzowiny, którzy podejmują działania zmierzające do prowadzenia produkcji neutralnej pod względem emisji gazów cieplarnianych[4].

Stale są też wdrażane nowe pomysły na zrównoważoną hodowlę i rozsądne gospodarowanie zasobami takimi jak gleba, wody, łąki i pastwiska. W ostatnich latach, w wyniku międzynarodowej współpracy ośrodków naukowych opracowano systemy wypasu redukujące emisję gazów cieplarnianych i wspomagające naturalne wiązanie azotu, podłoże do budynków gospodarczych ograniczające straty azotu czy metody wypasu wspierające bioróżnorodność[5]. Wdrożenie tych rozwiązań w najbliższej przyszłość istotnie zwiększy i tak już wysoki poziom ochrony środowiska w Unii Europejskiej.

Regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska odnoszące się do produkcji rolniczej, dotyczą wielu aspektów – ochrony gleb, wód gruntowych, naturalnych siedlisk dzikiej fauny i flory. Dyrektywa azotanowa dotyczy zarządzania metabolitami powstającymi w produkcji zwierzęcej. W niektórych krajach Unii Europejskiej producenci wieprzowiny (ponad 2000 stanowisk dla tuczników) oraz bydła (powyżej kilkuset sztuk bydła) są zobowiązani stworzyć plan nawozowy, w którym wykażą, że metabolity powstające w produkcji są zagospodarowane w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Plan ten musi być zatwierdzony przez ośrodek doradztwa rolniczego, pod który podlega dany hodowca[6].

Wiele badań wskazuje, że dobrostan zwierząt i ochrona środowiska mogą być najważniejszymi czynnikami w wyborach konsumenckich[7] w przyszłości. Około 54% konsumentów w Unii Europejskiej regularnie kupuje produkty przyjazne środowisku, a wraz z rozwojem gospodarczym krajów członkowskich ten udział będzie rosnąć. Jednocześnie 26% badanych deklaruje się jako konsumenci zdecydowanie prośrodowiskowi[8]. Aż 67% badanych obywateli UE uważa, że ochrona środowiska powinna być realizowana na podstawie umów międzynarodowych[9]. Aż 80% konsumentów uważa, że ochrona środowiska powinna być obowiązkowa i regulowana poprzez odpowiednie akty prawne. Takie deklaracje wskazują, że już i tak wysokie wymogi środowiskowe w UE będą najprawdopodobniej coraz wyższe.

  • [1] https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/animal-welfare-31-2018/en/#A4
  • [2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9189635
  • [3] https://www.europeandatajournalism.eu/eng/News/Data-news/Fewer-antibiotics-in-European-livestock-farming
  • [4] http://european-biogas.eu/2017/12/14/eba-statistical-report-2017-published-soon/
  • [5] https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-focus-group-livestock-emissions-1st
  • [6] http://www.itp.edu.pl/wydawnictwo/journal/36_2018_I_III/Kielbasa%20et%20al.pdf
  • [7]htps://www.researchgate.net/publication/254356802_Effects_of_animal_welfare_standards_on_consumers’_food_choices
  • [8] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619305967#undfig1
  • [9] https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/4871-attitudes-of-european-citizens-towards-the-environment.pdf