Import do Kanady

Zgodnie z prawodawstwem kanadyjskim dotyczącym żywności, obowiązkiem importera jest zapewnienie, by importowane mięso czerwone lub produkty z takiego mięsa spełniały wymogi w zakresie bezpieczeństwa produkcji, przechowywania, pakowania, transportu, przechowywania, czy etykietowania.

Wymogi dla importerów przed rozpoczęciem importu:

 • konieczność opracowania i wdrożenia planów kontroli prewencyjnych (PCP – preventive control plans), o których mowa w Regulacjach SFCR (Safe Food for Canadians Regulations – wejdą one w życie styczniu 2019 r.)
 • opracowanie procedur dotyczących wycofywania produktów oraz reklamacji
 • uzyskanie licencji importowej od CFIA; jest ona ważna przez okres 2 lat
 • upewnienie się, że mięso czerwone lub jego produkty zostały wyprodukowane w podobnych warunkach, jak ma to miejsce w Kanadzie, a przede wszystkim, że pochodzą one z kraju, którego system został uznany przez Kanadyjską Inspekcję Kontroli Żywności (CFIA) za równoważny. Klikając na poniższy link można sprawdzić, czy zakład ma uprawnienia do eksportu do Kanady:
  http://www.inspection.gc.ca/active/netapp/meatforeign-viandeetranger/forliste.aspx
 • szczegółowe zapoznanie się z wymogami prawa kanadyjskiego dotyczącego mięsa czerwonego i jego produktów, ujętego m.in. w części 6 SFCR
 • konieczność posiadania dokumentacji w zakresie identyfikowalności importowanego mięsa czerwonego lub produktów oraz komu zostały te produkty dalej dostarczone
 • konieczne jest uzyskanie od CFIA zezwolenia importowego (import permit)

Wymogi w trakcie importu:

 • uzyskanie od CFIA zezwolenia importowego (import permit)
 • notyfikacja każdej przesyłki zarówno do CFIA, jak i do Kanadyjskiej Agencji Usług Granicznych (CBSA – Canadian Border Services Agency);
 • przekazywana notyfikacja zawiera m.in. dane importera, w tym numer licencji, dane eksportera, kraj pochodzenia, adres pierwszego przeznaczenia w Kanadzie oraz wszelkie informacje na temat importowanego produktu;
 • informacje muszą zostać przekazane przed dostarczeniem przesyłki do Kanady

Kolejne punkty Systemu Kontroli Importowej CFIA, której pierwszy punkt, określenie równoważności systemów kontroli mięsa został omówiony w rozdziale pt. Eksport do Kanady:

Punkt kontroli wjazdowej

Przeprowadza je Krajowe Centrum Usług Importowych (National Import Service Centre – NISC). Wstępna weryfikacja uprawnień następuje przy użyciu specjalnego systemu elektronicznego – ICTS. Potem następuje przegląd istotnych dokumentów, w tym OMIC i oznaczenia opakowań. Dokumentacja musi zostać dostarczona przez importerów przed znalezieniem się przesyłki w Kanadzie.

Śledzenie wysyłki i dane telemetryczne

Dane dotyczące wszystkich przesyłek produktów mięsnych importowanych do Kanady są zawarte w systemie komputerowym ICTS. System generuje Raport Kontroli Importu (IIR – Import Inspection Report) oraz fakturę dla każdej przesyłki.

Program kontroli importu

Minimalnie 10 kolejnych wysyłek z zakładu nowo zatwierdzonego do eksportu do Kanady, poddawanych jest kompletnym kontrolom organoleptycznym w kanadyjskiej placówce zarejestrowanej do tego celu. Po 10 kolejnych wysyłkach, które pozytywnie przejdą kompletną organoleptyczną kontrolę importową, zakład produkcyjny zostaje automatycznie przeniesiony na listę placówek poddawanych ograniczonej kontroli importowej.

W celu ułatwienia importerom zaznajomienia się z wymogami ustanowionymi przez CFIA dla żywności, w tym mięsa czerwonego, ustanowiony został specjalny system elektroniczny (tzw. AIRS – Automated Import Reference System). Jest on dostępny pod następującym linkiem:

http://www.inspection.gc.ca/plants/imports/airs/eng/1300127512994/1300127627409

Niezależnie od powyższych wskazówek, importerzy powinni być w stałym kontakcie z CFIA i CBSA lub też odwiedzać strony internetowe tych organów w celu sprawdzenia ewentualnych aktualizacji i dowiedzenia się szczegółów w zakresie importu mięsa czerwonego i jego produktów z Unii Europejskiej.

Import z UE do Kanady – Informacje pochodzą ze strony internetowej FCIA: www.inspection.gc.ca